Attefallsanmälan

Här listas de handlingar som ska ingå vid en attefallsanmälan:

1. Anmälan

Du kan ansöka via blankettformat för utskrift.

Blankett: "Anmälan om ej bygglovpliktig åtgärd"

2. Situationsplan

Situationsplanen är en karta över tomten, ofta baserad på en nybyggnadskarta eller baskarta. På kartan ritas in var ny- eller tillbyggnaden kommer att placeras. Måttsätt tillkommande byggnader. Rita också in tre vinkräta mått från åtgärdens hörn till tomtgräns. 
Vid nybyggnation och större ombyggnader ska även marknivån vara höjdsatt och förslag till färdig golhöjd ska framgå.
Använd vitt papper (ej rutat) i format A3 eller A4. Skala 1:500.
Nybyggnadskarta kan beställas genom att kontakta kommunens mätingenjör.

3. Planritning

Planritningen är en horisontell genomskärning av byggnaden. Om anmälan gäller en tillbyggnad ska planritningen visa befintlig byggnad med tillbyggnad. Ritningen ska vara måttsatt så att byggnadens sammanlagda byggnadsarea går att räkna ut. Planritningen visar planlösningen med fast inredning, möblering och hur rummen ska användas. Gäller ansökan en attefallsbostad eller tillbyggnad av enbostadshus ska tillgänglighet visas. Planritningen ska vara fackmannamässigt utförd. Använd vitt papper (ej rutat) i format A3 eller A4. Skala 1:100.

4. Fasadritningar

Fasadritningar ska visa fasaden från samtliga berörda väderstreck. Ny- eller tillbyggnaden ska tydligt framgå. Marklinjer på nya och befintliga marknivåer ska vara utritade från fasad till tomtgräns. Tak- och fasadmaterial ska tydligt redovisas. Fasadritningarna ska vara fackmannamässigt utförda. Använd vitt papper (ej rutat) i format A3 eller A4. Skala 1:100.

5. Sektionsritning

En sektionsritning är en genomskärning av byggnaden där man ser tak-, vägg- och golvkonstruktion. Sektionsritningen ska ange byggnadshöjd, nockhöjd, takvinkel, rumshöjder och golv- och marknivåer. Sektionsritningen ska redovisa både befintlig byggnad och tillbyggnaden.
Sektionsritningen ska vara fackmannamässigt utförd. Använd vitt papper (ej rutat) i format A3 eller A4. Skala 1:100.

6. Kontrollplan

En kontrollplan beskriver de kontroller som ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i plan- och bygglagen. I kontrollplanen ska det bland annat stå vad som ska kontrolleras, på vilket sätt kontrollerna görs och vad kontrollresultatet ska jämföras mot. Det ska också framgå vem som ska utgöra kontrollerna. Mer info om kontrollplan finns att läsa här eller här.

7. Eventuellt uppgifter om kontrollansvarig

Vid nybyggnation av t.ex. attefallsbostad och mer tekniskt avancerade förändringar av byggnader där exempelvis bärande delar berörs, kan en kontrollansvarig behövas. Den kontrollansvarige (KA) ska vara med och se till att lagstiftningen följs i ditt projekt, genom att bland annat hjälpa dig att ta fram förslag till kontrollplan och se till att den följs. En KA ska vara certifierad och ha en självständig ställning, villket innebär att denne inte får vara släkt med eller arbeta på samma företag som den som bygger. Mer information om kontrollansvarig finns på Boverkets hemsida och i deras broschyr "Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva?".

Bra att tänka på

  • När vi har mottagit din anmälan får du ett bekräftelsebrev. Inom tre veckor från mottagen anmälan får du ett föreläggande om att komplettera anmälan om så är nödvändigt. Först när alla handlingar har inkommit påbörjas handläggningen av ditt ärende. Att direkt skicka in alla handlingar förkortar därmed processen. Följ anvisningarna ovan och kontakta oss gärna om du har frågor.
  • Från det att fullständiga handlingar har inkommit meddelas beslut i ärendet normalt inom fyra veckor. Om det är nödvändigt p.g.a. utredning kan handläggningstiden förlängas en gång med högst fyra veckor till, totalt åtta veckor.
  • Starbesked upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vunnit laga kraft. Om giltighetstiden går ut eller om mer tid behövs för byggnationen måste en helt ny ansökan göras. 
  • Efter startbesked får åtgärden påbörjas direkt.

Byggprocessen

Läs mer om vad som händer efter att du lämnat in din attefallsanmälan här.

Sidan uppdaterad 20 september 2022 Kommentera sidan