Attefallsåtgärder

Attefallsåtgärder kan du göra som har ett en- eller tvåbostadshus. Dessa åtgärder är bygglovsbefriade men kräver dock en anmälan. Det finns fyra attefallsåtgärder:

Attefallshus på max 30 kvm

Attefallshus kan antingen användas som komplementbyggnad (exempelvis förråd, gäststuga, växthus eller garage) eller som ett komplementbostadshus (en självständig bostad). Ett attefallshus får vara högst 30 kvm. Du kan bygga flera attefallshus på samma tomt, men den sammanlagda byggnadsarean får inte överstiga 30 kvm. Attefallshus får inte vara högre än 4 m och ska placeras minst 4,5 meter från gräns. Placeras byggnaden närmare än 4,5 meter till gräns behövs berörda grannars medgivande. Byggnaden ska placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshuset och ska vara fristående. För att kunna få startbesked för en attefallsåtgärd ska det finnas ett slutbesked för en- eller tvåbostadshuset.

Tillbyggnad på max 15 kvm bruttoarea

Tillbyggnaden får göras på ett en- eller tvåbostadshus. Tillbyggnaden får inte bli högre än det befintliga bostadshusets taknockhöjd och ska placeras 4,5 meter från gräns (om inte berörda grannars medgivande finns).

Takkupor

Takkupor får göras på ett en- eller tvåbostadshus och det får max finnas 2 stycken takkupor. Takkuporna får tillsammans uppta högst halva takfallet och de får inte innebära något ingrepp i bärande konstruktion.

Inreda ytterligare en bostad

Du som har ett enbostadshus får i denna inreda ytterligare en självständig bostad. Denna ska innehålla alla funktioner som ska finnas i en bostad. För att det ska vara bygglovsfritt får du inte göra några yttre ändringar på byggnaden.

Allmänna regler attefallsåtgärder

  • Attefallsåtgärder går utöver bestämmelserna i fastighetens detaljplan, det vill säga utöver byggrätten enligt detaljplanen får man även bygga exempelvis ett attefallshus.
  • Attefallsåtgärder kan få strida mot fastighetens detaljplan. Detta innebär att attefallsåtgärder får uppföras på prickmark (där man normalt inte får uppföra en byggnad).
  • Attefallsåtgärder får inte placeras närmare gräns mot granne än 4,5 m utan grannens samtycke. Medgivandet bör vara skriftligt. Nekar grannarna får samhällsbyggnadsnämnden avgöra genom att du ansöker om bygglov. Avstånd till gata och park/natur ska dock alltid vara minst 4,5 meter.
  • Om du bygger nära hav, sjö eller vattendrag kan det krävas strandskyddsdispens enligt miljöbalken. I fastighetskartan kan du se strandskyddets utbredning längs kusten.
    Det finns även andra områden som har restriktioner vad gäller byggnation, såsom område med landskapsbildsskydd och område av riksintresse för kulturmiljövård. Vid nybyggnation inom område med landskapsbildsskydd krävs tillstånd ifrån Länsstyrelsen. Många radbyar ingår i riksintresse för kulturmiljövård, med vissa riktlinjer för byggnation. I fastighetskartan kan du se vilka områden som berörs av nämnda skydd.
  • Tänk på att det som uppförs måste anpassas till omgivningen samt uppfylla vissa tekniska egenskapskrav enligt Boverkets byggregler.

Göra en anmälan om attefallsåtgärd

Läs mer om hur du går tillväga för att göra en attefallsanmälan här.

Sidan uppdaterad 12 augusti 2020 Kommentera sidan