Sotning

I Lagen om skydd mot olyckor anges att kommunen i brandförebyggande syfte ansvarar för att rengöring (sotning) och brandskyddskontroll utförs.

På Öland har detta ansvar överförts till den gemensamma organisationen Ölands kommunalförbund. Övergripande frågor om sotning och brandskyddskontroll, besvaras av Räddningstjänsten Öland som nås via 0485-470 00.

Den traditionella sotningen är från 2004 uppdelad i två moment:
     1. Rengöring/Sotning
     2. Brandskyddskontroll

Rengöring/Sotning och Brandskyddskontroll

Ölands kommunalförbund har avtal med skorstensfejarmästare som på kommunalförbundets uppdrag sköter sotning och brandskyddskontroll. Sotning och Brandskyddskontroll utförs enligt taxa fastställd av Ölands kommunalförbund.

Intervall hur ofta sotning skall utföras fastställs av Ölands kommunalförbund, medan intervall för brandskyddskontroll är fastställt av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB).

Sota själv eller nyttja annan sotare

Fastighetsägare kan ansöka om att själv få rengöra/sota på sin egen fastighet eller att anlita en annan sotare att utföra sotningen. Kravet är att rengöringen genomförs på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Det är endast rengöringsmomentet man kan göra själv. Brandskyddskontrollen utförs av skorstensfejarmästaren.

Sotningsverksamheten på Öland sköts av Firma Sotaren Sandher & Co
Telefon: 0485-777 28
E-post: dinsotare@gmail.com

Sidan uppdaterad 6 september 2019 Kommentera sidan