Du är här: Start/Trafik & Resor/Gator och trafik/Schaktning, tillstånd

Schaktning, tillstånd

För att få gräva i kommunal gata och i allmän platsmark måste ansökan godkännas av kommunen.

Anvisningar vid schakt och övriga arbeten/upplag på kommunal mark inom Mörbylånga kommun

Med kommunal mark avses här kommunägd mark, mark där kommunen är huvudman och/eller sköter driften.

Med kommunens anläggningar avses kommunens ledningar för vatten, avlopp, el, fjärrvärme, markvärme, gas, inventarier och liknande föremål. Sådana anläggningar utgör även kommunens gator, grönstruktur, kulvertar, pumphus, transformatorstationer, gatubelysning, trafiksignaler och därtill hörande anordningar.

Tillståndsansökan och anvisning

Ansökan om tillstånd och anvisningar hittar du på denna sida till höger under Självservice. För att få gräva i kommunal gata och i allmän platsmark måste ansökan godkännas av kommunen. För arbete vid väg ska även en trafikanordningsplan bifogas i systemet som du ansöker i.

Arbetets bedrivande

• När part utför arbete ska största varsamhet iakttagas så att den andra partens anläggningar inte skadas. Frilägges anläggning får återfyllning inte äga rum förrän den part som äger anläggningen fått tillfälle att kontrollera den.
• Arbete som berör parts anläggning ska bedrivas skyndsamt och på sådant sätt att minsta möjliga olägenhet vållas anläggningens ägare.
• Schaktmassor förvaras på sådant sätt att de inte utgör fara. Schakt avspärras på tydligt vis under de tider då arbete inte pågår.
• Parterna ska ta tillvara möjligheterna att samförlägga ledningar och därvid fördela gemensamma anläggningskostnader efter vad som är skäligt.
• Sökandes rätt enligt detta tillstånd att nyttja kommunens mark utgör inte hinder för kommunen att förfoga över marken för att utföra erforderliga arbeten.
• Schaktning får ej ske närmare än 1 meter från hårdgjorda ytor p.g.a. sättningsrisk.
• Minsta fria avstånd mellan kablar och kommunens anläggningar ska vara 1,5 meter.
• Ifall rör ska tryckas ska detta ske minst två meter ifrån kommunens anläggningar.
• Sökande ansvarar för att alla tillstånd som krävs införskaffas.
• Det åligger sökande att se till att påtalade brister omedelbart avhjälps. Om inte, gör kommunen detta på sökandes bekostnad.
• För utsättning av VA-ledningar kontakta kommunens samordnare för taxefinansierad verksamhet, vattenfjarrvarme@morbylanga.se, 0485-470 00.
• För utsättning av Fjärrvärme-ledningar kontakta, driftchef för taxefinansierad verksamhet, vattenfjarrvarme@morbylanga.se, 0485-470 00.
• Avslutat arbete ska besiktigas tillsammans med representant från kommunen senast två veckor efter färdigt arbete. Skador som inte är åtgärdade efter utfört arbete iordningställs av kommunen och debiteras sökande.
• Garantitiden är 2 år efter godkänd slutbesiktning.

Asfalt

• Vid schakt i asfalt ska kanterna skäras.
• Minsta schaktbredd i asfalt är 0,6 meter, kvarvarande asfaltsyta måste ha en bredd på minst 60 cm.
• All korsning av GC-vägar och körbanor ska ske vinkelrätt.
• Vid schakt i asfalt ansvarar sökande för att bortschaktad yta asfalteras. Överbyggnad inklusive beläggning utförs med den överbyggnadstyp som vägen i övrigt är uppbyggd av eller enligt normalsektion. Lagren återställs i packade tjocklekar.
• Vid schakt i asfalt ansvarar sökande för att återfyllning och packning sker enligt AMA-MARK upp till underkant slitlager. Onormala sättningar eller fel, som beror på bristfälligt utfört arbete, ersätts särskilt av sökande.
Vid frågor kring asfalt, kontakta Gator och service gatuingenjör, gatormark@morbylanga.se, 0485-470 00.

Trafik

• Vid schakt eller andra arbeten i eller intill gata ska godkänd trafikanordningsplan (TA-plan) finnas. Ansökan görs i samband med ansökan om tillstånd för schakt eller andra arbeten på kommunal mark.
• I den mån gatan som berörs av arbetet är upplåten för allmän trafik, ska arbetena bedrivas på sådant sätt att trafiken utan nämnvärd svårighet och skaderisk kan fortgå. Detta gäller även gång och cykeltrafik.
• Fri körbredd ska vara minst 3 meter. Väg med en minimibredd av 1,5 meter ska hållas öppen under hela byggnadstiden för gång och cykeltrafik. Går inte detta får trafiken i samråd med Gator och serviceenheten hänvisas till annan väg.
• Hänsyn ska tas till närboendes och affärsinnehavarens anspråk på in- och utfart och övrig passage vid uppställning/uppläggning av bodar, maskiner, redskap, arbetsmaterial m.m.
• Erfordras tillfällig total avstängning för någon fastighet ska överenskommelse träffas med fastighetsägare och arbetet ska bedrivas så att tiden för avstängningen blir kortast möjlig. Gångtrafik till varje fastighet ska vara möjlig under hela byggtiden. Entreprenören ansvarar för att kontakta berörda myndigheter, samhällsfunktioner och blåljusmyndigheter.
Vid frågor kring asfalt, kontakta Gator och service gatuingenjör, gatormark@morbylanga.se, 0485-470 00.

Vegetation

• Schakt och andra arbeten i närheten av träd ska inte utföras inom ett skyddsavstånd på minst 15 gånger trädets stamdiameter. Stamdiametern mäts på 1,3 meters höjd.
• Vid risk för skada på träd eller annan växtlighet ska växtskyddsområdet hägnas in.
• Inom växtskyddsområdet ska ingen kompaktering eller annan negativ jordpåverkan ske, vilket bland annat inkluderar uppställning av bodar, körning, lagring av material eller utrustning, gångvägar eller andra transportleder.
• Vedartade rötter får inte skadas av grävning eller kompaktering. Om större rötter påträffas (diameter större än 5 cm), eller om det förekommer en tät rotmatta, ska schaktmetoder som åstadkommer så liten skada som möjligt användas, till exempel vakuumschaktning eller handgrävning.
• Rötter som friläggs ska hållas fuktiga och vattnas tills återfyllning skett. Vid längre friläggning ska rötterna täckas för att behålla fuktigheten.
• Rötter som måste kapas ska beskäras med lämpligt verktyg, exempelvis beskärningssåg eller sekatör.
• Återfyllning ska ske snarast möjligt med lämpligt material.

Sidan granskad 6 augusti 2019 Kommentera sidan