Du är här: Start/Trafik & Resor/Gator och trafik/Enskild väg

Enskild väg

I Mörbylånga kommun finns det cirka 130 kilometer enskilda vägar som har statsbidrag. Det är vägar som inte är statliga eller kommunala. Utöver dessa 130 km väg är det 500 km väg i Mörbylånga kommun. De som har ansvar för vägar kallas väghållare. Här hittar du information om vad som gäller för enskilda vägar och hur du blir väghållare för en viss väg.

Nya riktlinjer för skötsel av enskilda vägar från och med årsskiftet 2021/2022

I Mörbylånga kommun finns det cirka 50 enskilda vägar som kommunen har skött sedan 1970-talet och fått statligt vägbidrag för. Enskilda vägar är dock inte kommunala vägar.

Från och med årsskiftet 2021/2022 är det enbart aktiva väghållare för enskilda vägar som har möjlighet att få statligt vägbidrag. Syftet är att säkra de enskilda vägarnas skötsel med hjälp av en ansvarsfördelning som ligger i linje med den lagstadgade uppdelningen av det statliga vägbidraget.

Utifrån de nya villkoren har Mörbylångas kommunfullmäktige, den 1 mars 2021, fattat beslut om att alla tidigare beslut om drift och underhåll av enskilda vägar i kommunen upphör vid årsskiftet 2021/2022. Beslutet innebär att ansvaret för vägens skötsel övergår till ansvarig väghållare.

Så påverkas du som bor eller äger en fastighet längs en enkild väg:  

 • Alla som bor eller äger en fastighet längs med en enskild väg påverkas av de nya riktlinjerna.
 • Den eller de som bor eller äger en fastighet och har nytta av ett gemensamt objekt, i det här fallet en eller flera enskilda vägar, behöver starta, registera eller aktivera en organisation (väghållare). Om det finns flera fastigheter längs en enskild väg brukar väghållaren vara till exempel vägförening, samfällighetsförening eller vägsamfällighet. I annat fall är en eller ett fåtal markägare väghållare.
 • Om ni inte finns en organisation är det inte möjligt att kunna ansöka om statligt eller kommunalt bidrag för att sköta vägen. 

Välkommen till digitalt informationsmöte 14 juni 2021

Den 14 juni 2021 anordnar Mörbylånga kommun, Trafikverket och Riksförbundet Enskilda vägar ett digitalt informationsmöte för dig som bor eller äger en fastighet längs en enskild väg. Syftet är att presentera vad de nya riktlinjerna innebär, svara på frågor och informera om vilket stöd du som boende eller fastighetsägare längs en enskild väg kan få.

Datum: Måndag 14 juni 2021, kl. 17.30-19.00

Plats: Mötet sker digitalt via Microsoft Teams. När du anmäler dig får du en länk till mötet.

Anmälan: För att genomföra mötet på bästa sätt vill vi att du anmäler dig via e-post till peter.marklund@morbylanga.se eller tfn: 0485-470 14. Ange ditt namn, e-postadess och bostadsadress.

Vilka frågor vill du ha svar på under mötet? Meddela oss gärna dina frågor i förväg via e-post till peter.marklund@morbylanga.se eller tfn: 0485-470 14.

Vad är en enskild väg och vem ansvarar för den?

De enskilda vägarna utgör den största delen  av Sveriges vägnät. De är ett viktigt komplement till det allmänna vägnätet för framkomlighet och tillgänglighet. Cirka 130 mil av vägarna i Mörbylånga kommun är enskilda vägar som har statsbidrag och de används dagligen av allt från naturälskare till hemtjänstpersonal, skolskjutsar och sopbilar.

Alla vägar har en så kallad väghållare. Det är den som är skyldig att ansvara för vägens drift och underhåll. Allmän väg har staten (Trafikverket) eller en kommun som väghållare. En enskild väg, är en väg som  inte är allmän. Om det finns flera fastigheter längs en enskild väg brukar väghållaren vara en organisation, till exempel vägförening, samfällighetsförening eller vägsamfällighet. I annat fall är en eller ett fåtal markägare väghållare.

Hur vet jag om jag bor på en statlig, kommunal eller enskild väg?

Alla Sveriges vägar och cykelvägar finns samlade på en karta där uppgifter är lagrade i Trafikverkets gemensamma väg- och trafikdata. I kartan kan ta reda på om vägen där du bor eller äger en fastighet är en statlig, kommunal eller enskild väg.

När du har öppnat kartan i databasen söker du på "Väghållare"  "Välj vad du vill se i kartan" 

I Trafikverkets databas kan du se om vägen är du bor eller äger en fastighet är en statlig, kommunal eller enskild väg.

Starta kartan i tjänsten NVDB på Trafikverkets webbplats. 

Vem får använda enskild väg?

Trafikverket betalar ut statligt driftbidrag till enskilda vägar bland annat för att vägen ska hållas öppen för allmän trafik och för att underlätta för boende och näringsliv i glesbygden. I de flesta fall är det tillåtet för vem som helst att köra på allmän väg.

Om väghållaren inte får statligt bidrag får hen till exempel sätta upp en bom för att hindra andra från att använda vägen. Enskilda vägar utan statsbidrag är vanligtvis skogsbilvägar.

Kommunalt eller statligt bidrag för drift och underhåll

Enskilda väghållare kan ansöka om statligt eller kommunalt bidrag. Kriterierna är olika och beror på flera faktorer. En väghållare som får statligt driftbidrag kan inte ansöka om kommunalt driftbidrag. Ett krav som dock gäller för såväl statligt som kommunalt bidrag är att den enskilda vägen ska vara öppen för allmän motorfordonstrafik.

Under 2021 utreder Mörbylånga kommun om vad en väghållare kan ansöka bidrag för och vad kriterierna är. 

Väghållaren beslutar om entreprenör

Väghållaren kan vara entreprenör för sin egen väg eller ta in en extern aktör. Det finns flera entreprenörer på Öland som redan idag utför underhåll på enskilda vägar. Där utöver har många lantbruk utrustning som är väl lämpad för dessa arbeten. Undersök vad just ni har för resurser ut efter er väg.

Vad gäller för enskild väg utan bidrag?

Väghållaren sköter sin väg själv, utan statsbidrag, och har rätt att stänga av vägen med vägmärke eller bom.

Enligt trafikförordningen (SFS 1998:1276) 10 kap 10 § är det vägens ägare som bestämmer om trafik med motordrivna fordon eller vissa slag av fordon får äga rum på enskild väg.

Vägens ägare kan också besluta om största längd och bredd samt högsta totalvikt på fordon.

Hastighetsbegränsning och parkeringsförbud på enskild väg innanför tättbebyggt område kräver lokal trafikföreskrift. Det beslutar Mörbylånga kommun om. Utanför tättbebyggt område är det länsstyrelsen som beslutar.

Kommunen som entreprenör

Om väghållaren vill kan Mörbylånga kommun gå in som entreprenör. Det innebär att kommunen och väghållaren skriver ett avtal och att kommunen får uppdraget och vägbidraget från Trafikverket.

Avtalet är tänkt att reglera bland annat:

 • omfattning
 • ansvar med skyldigheter och rättigheter för att kommunen ska kunna disponera vägen
 • att arbetet sker på ett fackamannamässigt sätt till marknadsmässiga priser
 • hantering av stadsbidrag
 • besiktning.

Under 2021 utreder Mörbylånga kommun avtalets innehåll inför kommande förändringar som träder i kraft vid årsskiftet 2021/2022. 

Vad händer om boende inte kan eller vill starta en samfällighet eller förening?

Den kommunala skötseln kommer upphöra vid årsskiftet 2021/2022. För att vägen ska vara i fortsatt gott skick är det nödvändigt att prata med grannarna och och komma överens om hur vägen ska skötas. 

Snöröjning på enskilda vägar

Har ni snöröjning på vägen kommer den fortsätta i kommunal regi, likaså uppsättningen av snökäppar, förutsatt att vägen uppfyller kriterierna för snöröjning med bredd/beläggning/antal boende. Snöröjning kommer inte ske på privata vägar eller uppfarter utan på allmän/statsbidragsberättigad väg. Halkbekämpning betalar samfälligheten/föreningen. 

Läs mer om snöröjning på Mörbylånga kommuns webbplats.

Vad gör kommunen?

Inför överlämningen gör Mörbylånga kommun en inventering av det enskilda vägnätet för att kontrollera standarden och upptäcka eventuella åtgärder som behöver göras innan väghållaren tar över driften. Vid överlämningen sker en gemensam besiktning av aktuell väg.

Hur ska detta fungera?

Mörbylånga kommun är mån om att övergången ska gå så bra som möjligt och kommer finnas som stöd i de frågor som kan komma upp. Kommunen kommer bjuda in till träffar där det finns möjlighet att få hjälp med hur man ska gå till väga för att få igång en samfällighet eller förening.

Vilka lagar gäller för enskild väg?

Det finns flera lagar som gäller för enskilda vägar, de vanligaste är:

 • Anläggningslagen (1973:1149 (AL), som berör bildandet av en gemensamhetsanläggning, rättigheter för väghållaren, vägområde med mera
 • Lagen om förvaltning av samfälligheter (SFL) (1973:1150)
 • Miljöbalken (1998:808)  som berör tillstånds- och samrådsförfarande vid fysiska åtgärder på vägnätet.

Mer information

Information om enskilda vägar (trafikverket.se)

Riksförbundet Enskilda Vägar

Information om att bilda vägsamfällighet eller vägförening (lantmateriet.se)

Sidan uppdaterad 10 maj 2021 Kommentera sidan