Du är här: Start/Trafik & Resor/Gator och trafik/Enskild väg/Väghållaransvar för enskild väg

Väghållaransvar för enskild väg

Här hittar du information om vem som ansvarar för vägen.

Nya riktlinjer för skötsel av enskilda vägar från och med årsskiftet 2021/2022

I Mörbylånga kommun finns det cirka 50 enskilda vägar som kommunen har skött sedan 1970-talet och fått statligt vägbidrag för. Enskilda vägar är dock inte kommunala vägar.

Från och med årsskiftet 2021/2022 är det enbart aktiva väghållare för enskilda vägar som har möjlighet att få statligt vägbidrag. Syftet är att säkra de enskilda vägarnas skötsel med hjälp av en ansvarsfördelning som ligger i linje med den lagstadgade uppdelningen av det statliga vägbidraget.

Utifrån de nya villkoren har Mörbylångas kommunfullmäktige, den 1 mars 2021, fattat beslut om att alla tidigare beslut om drift och underhåll av enskilda vägar i kommunen upphör vid årsskiftet 2021/2022. Beslutet innebär att ansvaret för vägens skötsel övergår till ansvarig väghållare.

Så påverkas du som bor eller äger en fastighet längs en enkild väg:  

  • Alla som bor eller äger en fastighet längs med en enskild väg påverkas av de nya riktlinjerna.
  • Den eller de som bor eller äger en fastighet och har nytta av ett gemensamt objekt, i det här fallet en eller flera enskilda vägar, behöver starta, registera eller aktivera en organisation (väghållare). Om det finns flera fastigheter längs en enskild väg brukar väghållaren vara till exempel vägförening, samfällighetsförening eller vägsamfällighet. I annat fall är en eller ett fåtal markägare väghållare.
  • Om det inte finns en organisation för vägen är det inte möjligt att kunna ansöka om statligt eller kommunalt bidrag för att sköta vägen. 

Vad är en enskild väg och vem ansvarar för den?

De enskilda vägarna utgör den största delen av Sveriges vägnät. De är ett viktigt komplement till det allmänna vägnätet för framkomlighet och tillgänglighet. I Mörbylånga kommun finns cirka 600 kilometer enskilda vägar som har statsbidrag och de används dagligen av allt från naturälskare till hemtjänstpersonal, skolskjutsar och sopbilar.

Alla vägar har en så kallad väghållare. Det är den som är skyldig att ansvara för vägens drift och underhåll. Allmän väg har staten (Trafikverket) eller en kommun som väghållare. En enskild väg, är en väg som  inte är allmän. Om det finns flera fastigheter längs en enskild väg brukar väghållaren vara en organisation, till exempel vägförening, samfällighetsförening eller vägsamfällighet. I annat fall är en eller ett fåtal markägare väghållare.

Hur vet jag om jag bor på en statlig, kommunal eller enskild väg?

Alla Sveriges vägar och cykelvägar finns samlade på en karta där uppgifter är lagrade i Trafikverkets gemensamma väg- och trafikdata. I kartan kan du ta reda på om vägen där du bor eller äger en fastighet är en statlig, kommunal eller enskild väg.

När du har öppnat kartan i databasen söker du på "Väghållare"  "Välj vad du vill se i kartan" 

I Trafikverkets databas kan du se om vägen är du bor eller äger en fastighet är en statlig, kommunal eller enskild väg.

Starta kartan i tjänsten NVDB på Trafikverkets webbplats. 

Vem får använda enskild väg?

Enskilda vägar som får statligt eller kommunalt driftbidrag får det för att vägen ska hållas öppen för allmän trafik och för att underlätta för boende, besökare och näringsliv i glesbygden. I de flesta fall är det tillåtet för vem som helst att köra på dessa vägar.

Om väghållaren inte får bidrag får hen till exempel sätta upp en bom för att hindra andra från att använda vägen. Uttryckningsfordon såsom brandkår, räddningstjänst och ambulans samt andra samhllsviktiga funktioner som hemtjänst och sophämtning måste ha möjlighet att köra på vägen.

Kommunalt eller statligt bidrag för drift och underhåll

Enskilda väghållare kan ansöka om statligt eller kommunalt bidrag. Kriterierna är olika och beror på flera faktorer. En väghållare som får statligt driftbidrag kan inte ansöka om kommunalt bidrag. Ett krav som dock gäller för såväl statligt som kommunalt bidrag är att den enskilda vägen ska vara öppen för allmän motorfordonstrafik.

Ansökningsblankett för kommunalt bidrag kommer inom kort. 

Här kan du läsa mer om kommunalt bidrag för enskilda vägar.

Väghållaren beslutar om entreprenör

Väghållaren kan vara entreprenör för sin egen väg eller ta in en extern aktör. Det finns flera entreprenörer på Öland som redan idag utför underhåll på enskilda vägar. Där utöver har många lantbruk utrustning som är väl lämpad för dessa arbeten. Undersök vad just ni har för resurser ut efter er väg.

Vad gäller för enskild väg utan bidrag?

Väghållaren sköter sin väg själv, utan bidrag, och har rätt att stänga av vägen med vägmärke eller bom.

Enligt trafikförordningen (SFS 1998:1276) 10 kap 10 § är det vägens ägare som bestämmer om trafik med motordrivna fordon eller vissa slag av fordon får äga rum på enskild väg. Uttryckningsfordon såsom brandkår, räddningstjänst och ambulans samt andra samhllsviktiga funktioner som hemtjänst och sophämtning måste ha möjlighet att köra på vägen.

Vägens ägare kan också besluta om största längd och bredd samt högsta totalvikt på fordon.

Hastighetsbegränsning och parkeringsförbud på enskild väg innanför tättbebyggt område kräver lokal trafikföreskrift. Det beslutar Mörbylånga kommun om. Utanför tättbebyggt område är det Länsstyrelsen i Kalmar som beslutar om.

Snöröjning på enskilda vägar

Har ni snöröjning på vägen kommer den fortsätta i kommunal regi, likaså uppsättningen av snökäppar, förutsatt att vägen uppfyller kriterierna för snöröjning med bredd/beläggning/antal boende med mera. Snöröjning kommer inte ske på privata vägar eller uppfarter. Halkbekämpning betalar samfälligheten/föreningen. 

Läs mer om snöröjning på Mörbylånga kommuns webbplats.

Vad gör kommunen?

Under 2022 gör Mörbylånga kommun en inventering av det enskilda vägnätet för att kontrollera standarden och upptäcka eventuella åtgärder som behöver göras på de vägarna där kommunen tidgare har driftat vägen.

Vilka lagar gäller för enskild väg?

Det finns flera lagar som gäller för enskilda vägar, de vanligaste är:

Mer information

Information om enskilda vägar (trafikverket.se)

Riksförbundet Enskilda Vägar

Information om att bilda vägsamfällighet eller vägförening (lantmateriet.se)

Skatteverket- samfällighetsförening

Fastighetsbildningslagen (1970:988)

Sidan granskad 24 oktober 2021 Kommentera sidan