Du är här: Start/Trafik & Resor/Gator och trafik/Enskild väg/Bidrag för enskilda vägar

Bidrag för enskilda vägar

För att bidra till ett hållbart enskilt vägnät med god standard och bra framkomlighet kan du söka bidrag från kommunen.

Det är kommunen som bedömer och har tolkningsföreträde kring frågor gällande om kriterier för att erhålla bidrag är uppfyllda och om bidrag ska beviljas.

Vem kan söka bidrag till enskilda vägar?

Bidrag kan sökas av:

 • aktiv vägsamfällighet/-förening för enskild väg inom Mörbylånga kommun. Samfälligheten/föreningen ska vara registrerad hos Lantmäteriet eller bildad genom en så kallad frivillig överenskommelse.
 • samfällighet/förening som ej är berättigad statligt bidrag.

Årsmötesprotokoll med ekonomisk redovisning och styrelsens beslut om att ansöka om kommunalt bidrag ska bifogas ansökan.

Kriterier för bidrag

Nedan punkter måste uppfyllas för att bidrag ska kunna erhållas.

 • Enskild väg som betjänar ett eller flera bostadshus där boende är folkbokförda, dock ej väg som är privat infart/uppfart.
 • För att kunna erhålla tillgänglighetsbidrag ska vägen leda till välbesökt allmän plats/besöksmål såsom naturområde, badplats eller vara väg/genomfartsväg som är av kommunalt eller väsentligt betydande allmänt intresse.
 • Vägens längd ska vara minst 200 meter och längst 1000 meter.
 • Väg ska hållas öppen för allmänheten och får inte stängas av. Undantag kan ges för turistväg från 1 november till 31 mars, om den behöver stängas av för att spara vägen.
 • Vägen ska hållas farbar för trafik med motorfordon och underhållas på sådant sätt att erforderliga transporter kan genomföras rationellt och att trafikverksamheten inte äventyras.
 • Vägen ska vara grusad eller belagd med asfalt (ej gräs i mitten på vägen).
 • Vändzon ska finnas i slutet på återvändsgata.
 • Minsta vägbredd 3 meter, exklusive dike/vägområde.
 • Fri höjd över väg 4.6 meter.
 • Vägområde som ska vara röjt utgörs av 2 meter från vägkant eller fram till tomtgräns.

Dessa bidrag kan du söka

1: Driftbidrag

Bidrag till den årliga driften av vägen.
Exempelvis skyltar, dikesrensning, sopning, lagning av potthål, grusning, hyvling, dammbindning, högröjning, kantklippning och kantskärning.

Bidrag fördelas procentuellt efter de antal vägmeter samfälligheten/föreningen fått beviljat bidrag för. De enskilda väghållarna får alltså dela på den årliga beslutade budgeten. Utnyttjas inte budgeten används pengarna i första hand som tillgänglighetsbidrag, i andra hand som investeringsbidrag. (Budget 2022: 400 000 kr) Max bidrag per år: 5 kr per meter väg.

2: Tillgänglighetsbidrag

Bidrag till vägar med skolbuss- eller linjetrafik eller som är turist- eller genomfartsväg av väsentlig betydelse.

Bidrag fördelas per väg som fått beviljat bidrag. De enskilda väghållarna får alltså dela på den årliga beslutade budgeten. Utnyttjas inte budgeten används pengarna i första hand som driftbidrag, i andra hand som investeringsbidrag. (Budget 2022: 200 000 kr). Max bidrag:2000 kr per väg och år.

3: Investeringsbidrag.

Bidrag för att förbättra och förstärka en väg, större underhåll.
Exempelvis ny beläggning, nya väg-/broräcken, trumma med mera.

Bidrag: 20 % av beräknad kostnad för arbetet, max ersättning 100 000 kr, max ersättning under fem år: 200 000 kr per samfällighet/förening.

Bra att veta

Ansvar för väghållning

Det är du som väghållare som har ansvar för väghållningen, även efter att bidraget har beviljats. Kommunen kommer följa upp att regler för beviljat bidrag följs och att underhåll som behöver göras utförs. Om en väg stängs för trafik utan kommunens medgivande, eller om vägen inte har underhållts får kommunen besluta att beviljat bidrag inte ska betalas ut.

Period för drift- och tillgänglighetsbidrag

Drift- och tillgänglighetsbidrag gäller i fem år. Om förutsättningarna under denna period förändras har kommunen möjlighet att ändra beslutet.

Ansökningsperiod

Ansökan om bidrag för utbetalning av drift- och tillgänglighetsbidrag 2022 ska vara kommunen tillhanda senast 31 december 2021.

Ansökan om investeringsbidrag samt bidrag för åren efter 2022 ska vara kommunen tillhanda senast 1 mars för utbetalning året efter det. Exempel: Ansökan kommer kommunen tillhanda senast 1 mars 2022, utbetalning beviljat bidrag sker senast 31 maj 2023)

Såhär ansöker du

Ansökan om bidrag görs på särskild ansökningsblankett som du hittar på denna sida. Fyll i blanketten och skicka den till gatormark@morbylanga.se. Du kan även skriva ut och posta blanketten.

Sidan granskad 10 november 2021 Kommentera sidan