Du är här: Start/Barn & Utbildning/Förskola, barnomsorg/Avgifter barnomsorg

Avgifter för plats på förskola, familjedaghem och fritidshem

Barnomsorgsavgift är den avgift du betalar för plats i förskola och fritidshem. Hur mycket du får betala beror på hushållets månadsinkomst, hur många barn det gäller och kontraktstyp (0-15 h/v eller över 15 h/v). Kontraktet gäller för minst två månader. Vid förändring av kontraktstyp måste skoladministratören kontaktas. Det finns en maxtaxa, ett tak för hur hög avgift du betalar.

Taxa för förskola, familjedaghem och fritidshem 2023

Taxan fungerar som ett abonnemang som du betalar 12 månader om året. Avgiften baseras på hushållets sammanlagda månadsinkomster före skatt.

Det yngsta barnet räknas som barn 1, det näst yngsta barnet som barn 2 och så vidare. 

Avgift för barn i förskola med schematid över 15 timmar per vecka

 • Barn 1, 3 % av inkomsten, max 1 645 kronor
 • Barn 2, 2 % av inkomsten, max 1 097 kronor
 • Barn 3, 1 % av inkomsten, max 548 kronor
 • Från och med barn 4, ingen avgift

Exempel:

 • Om ett hushåll har en sammanlagd inkomst på minst 54 830 kr per månad får kommunen ta ut en avgift på max 1 645 kr för barn 1.
 • Om ett hushåll har en sammanlagd inkomst på 25 000 kr per månad får kommunen ta ut en avgift på max 750 kr för barn 1.

Avgift för barn med schematid under 15 timmar per vecka

 • Barn 1, 2 % av inkomsten, max 1 097 kronor
 • Barn 2, 1 % av inkomsten, max 548 kronor
 • Barn 3, 1 % av inkomsten, max 548 kronor
 • Från och med barn 4, ingen avgift

Avgift för barn på fritidshem

 • Barn 1, 2 % av inkomsten, max 1 097 kronor
 • Barn 2, 1 % av inkomsten, max 548 kronor
 • Barn 3, 1 % av inkomsten, max 548 kronor

Avgift för lovplats på fritidshem

Vid tillfälligt behov av fritidshemsplats endast under skollov finns det möjlighet att köpa en lovplats för enstaka dagar. Avgiften är då 100 kronor per bokad dag. 

Maxtaxa

Det finns ett tak för hur hög avgiften kan bli. Detta kallas maxtaxa. Maxtaxa förändras årligen genom index enligt förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa. Inkomsttaket för 2023 är 54 830 kronor. 

Om hushållets sammanlagda inkomst är mer än 54 830 kronor i månaden betalas den högsta avgiften. Om ditt hushåll har flera barn inom barnomsorgen betalar du mindre för barn nummer två, tre och så vidare.

För hushåll med en bruttoinkomst på mindre än 10 000 kronor per månad utgår ingen avgift.

Avgiftsgrundnade inkomst

Det är hushållets totala månadsinkomst före skatt som ligger till grund för avgiften. Med avgiftsgrundande inkomster avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster i inkomstslaget tjänst samt överskott i inkomstslaget näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen. Inkomster från andra länder ska också räknas med.

Utöver förvärvsinkomster hör även följande ersättningar och bidrag till den avgiftsgrundande bruttoinkomsten.

 • Arbetslöshetsersättning
 • Kontant arbetsmarknadsstöd
 • Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
 • Särskilt vuxenstudiestöd
 • Föräldrapenning
 • Sjukpenning
 • Sjukersättning
 • Pension (ej barnpension)
 • Vårdbidrag för handikappat barn, arvodesdelen
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Dagpenning vid repetitionsutbildning

Avgiftstaxan baseras på hushållets bruttoinkomst, vilket innebär att båda personernas inkomster är avgiftsgrundande även i de fall där ensam vårdnadshavare sammanbor med person med vilken han/hon inte har gemensamma barn.

Egenföretagares inkomster beräknas med utgångspunkt från den av försäkringskassan fastställda sjukpenninggrundande inkomsten samt föregående års taxering. Då föräldrar under den period för vilken avgiften fastställs, kan antas ha inkomst med olika månadsbelopp (studerandes inkomst av förvärvsarbete, överskott inom byggnadsverksamhet med mera) beräknas vid periodens början den sammanlagda inkomsten vilken därefter delas med periodens månadsantal.

Avgiften bestäms mot den framräknade inkomst hos vilken barnet är folkbokfört, om ingen annan överenskommelse finns. Inkomsterna kontrolleras regelbundet, varvid nya uppgifter ska lämnas. Om ny inkomstuppgift inte inkommer inom föreskriven tid, debiteras högsta månadsavgift tills inkomstuppgift inkommit.

Inkomstjämförelse för år 2020

Varje år görs en jämförelse mellan föräldrarnas inkomstuppgifter som lämnats till oss och skattemyndighetens uppgift om deklarerad inkomst. Om det vid kontrollen visar sig att man har betalat för lite eller för mycket i avgift kommer en avgiftsjustering att ske i form av en retroaktiv faktura alternativt en återbetalning. Den uppgift vi får från skattemyndigheten är den totala inkomsten av förvärvs respektive rörelse/näringsverksamhet före avdrag.

Sidan uppdaterad 20 december 2022 Kommentera sidan