Du är här: Start/Barn & Utbildning/Skolskjutsar/Skolskjutsreglemente

Skolskjutsreglemente

Allmänt om skolskjuts

Mörbylånga kommun är enligt skollagen (2010:800) 10 kap. 32 §, 11 kap.
31 § respektive 18 kap. 30-31 §§ skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola.

Mörbylånga kommuns skolskjutstrafik samordnas av Kalmar Länstrafik (KLT). Skolskjutsberättigade elever ska utnyttja den linjelagda skolskjutstrafiken.

Färdbeviset som eleverna får kallas skolkort och berättigar till två resor per skoldag. Dessa två resor kan användas på den linjelagda skolskjutstrafiken och/eller på den allmänna kollektivtrafiken. Den linjelagda skolskjutstrafiken trafikeras med bussar och kompletteras i vissa fall med skoltaxi.

Berättigad till skolskjuts enligt lag är:

 • Elev i kommunal förskoleklass, grundskola eller grundsärskola
 • Elev i kommunal gymnasiesärskola

Allmänna förutsättningar

Rätten till skolskjuts avgörs av:

 • Färdvägens längd
 • Trafikförhållanden
 • Elevens funktionsnedsättning
 • Annan särskild omständighet

Färdvägens längd

För att vara skolskjutsberättigad krävs följande minsta avstånd mellan elevens bostad och skola. Med bostad avses elevens folkbokföringsadress.

Skolform                        Avstånd
Förskoleklass-åk 3       3 km
Grundskola åk 4-6        4 km
Grundskola åk 7-9        5 km

Kommunens kartsystem Geosecma ruttplanering, med inställningen cykelavstånd, används som mätinstrument för att behandla alla likvärdigt. Avstånd mäts från tomtgränserna, såväl vid skolan som vid hemmet.

Skolskjutslinjerna planeras så att eleverna inte har mer än 3 km till anvisad hållplats.

Trafikförhållanden

Alla trafikmiljöer där fordon och barn finns innebär risker. Kommunen verkar för att elevernas skolväg är så säker som möjligt och att angivna hållplatser utformas så att olycksrisken minimeras. Alla skolhållplatser håller inte samma standard. Förbättringar görs kontinuerligt för att få en säkrare trafikmiljö. Insatser som berör många barn prioriteras.

Vissa trafikmiljöer är mer riskfyllda än andra och kan berättiga till skolskjuts, även om avståndskraven inte uppfylls.

Kriterier för skolväg med förhöjd risk

 • Elevs ålder
 • Hastighet på aktuell vägsträcka
 • Fordon per dygn
 • Gång- och cykelväg eller cykelfält saknas
 • Vägkorsningar med endast väjningsplikt

Bedömning görs i varje enskilt fall av skolchefen i Mörbylånga kommun.

Funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning hos en elev kan motivera skolskjuts. Skollagen säger dock inget om vilken typ eller omfattning av funktionsnedsättning som det handlar om. Behovet av skolskjuts får bedömas i varje enskilt fall.

En elevs funktionsnedsättning ska av vårdnadshavare styrkas genom läkarintyg och/eller utlåtande från sakkunnig på skolan (till exempel skolhälsovård, kurator eller psykolog).

Tillfällig funktionsnedsättning som beror på olycka och varar kortare tid än tre månader, ger inte eleven automatiskt rätt till skolskjuts. Vid tillfällig funktions-nedsättning, som beror på olycksfall eller sjukdom och varar kortare tid än tre månader, bör vårdnadshavare i första hand undersöka om familjen har tecknat egen olycksfallsförsäkring som kan täcka elevens extra kostnader för att ta sig till och från skolan.

I andra hand kontaktar vårdnadshavare Länsförsäkringar, där kommunen tecknat kollektiv olycksfallsförsäkring (information finns på kommunens hemsida under Barn och fritid/Grundskola/Försäkringar).

I tredje hand ansöker man om skolskjuts på vanligt sätt till kommunen. Det ska alltid bifogas läkarintyg vid ansökan av skolskjuts för tillfällig funktionsnedsättning, så väl till försäkringsbolag som vid ansökan till kommunen. Vid ansökan om skolskjuts vid kortvarig funktionsnedsättning görs en individuell bedömning kring behovet av skolskjuts.

Annan särskild omständighet

I vissa speciella fall kan en elev beviljas skolskjuts på grund av särskilda omständigheter. Prövning med hänsyn till annan särskild omständighet görs efter mottagande av läkarintyg eller motsvarande, och/eller efter samråd med personal inom skolenheten med god kännedom om elevens personliga förhållanden.

Planering av skolskjutsbehovet

Inför varje läsår gör skolorna (kommunala och fristående) en grundläggande planering av behovet av skolskjuts utifrån elevernas folkbokföringsadresser. De elever som uppfyller avståndskraven för skolskjuts får sina skolkort direkt av skolan. Vid läsårsstart får varje elev en anvisad påstigningshållplats och besked om vilken busslinje hen ska åka med.

På kommunens hemsida, under skolskjuts, finns kartor som för varje skolupptagningsområde visar där skolkort automatiskt delas ut på grund av färdvägens längd och trafikförhållanden.

Ansökan om skolskjuts

Elever som inte omfattas av ovanstående planering kan ansöka om skolskjuts. Ansökan görs inför varje läsår men kan även göras under hela läsåret om förhållanden ändras. Ansökan görs på e-tjänsten för skolskjutsansökan på adressen:

https://www.morbylanga.se/Barn-utbildning/Skolskjutsar/

Saknas Bank-ID kan ansökan göras på blankett. Blanketten skrivs ut och skickas till:

Mörbylånga kommun
Skolskjutshandläggare
386 80 Mörbylånga

Bedömning görs i varje enskilt fall av skolchefen i Mörbylånga kommun.

Skolskjuts vid växelvis boende

Ett växelvis boende som berättigar till skolskjuts innebär att eleven har ett varaktigt boende som är tidsmässigt likvärdigt uppdelat mellan båda vårdnadshavarna.

Vårdnadshavarna kan ansöka om skolskjuts var för sig eftersom en elev kan ha rätt till skolskjuts från det ena hemmet men inte det andra.

För elever som har vårdnadshavare, en eller båda, som bor i Mörbylånga kommun eller angränsande kommun så beviljas skolskjuts om eleven väljer att gå i Mörbylånga kommuns kommunala skolor och kriterierna för skolskjuts uppfylls. I dessa fall beviljas skolkort/länskort, som gäller på den allmänna kollektivtrafiken. Skoltaxi beviljas endast vid synnerliga skäl.

Säkerhet

Fordon

Eleverna transporteras i fordon utrustade med alkolås. En elev ska vid färd använda säkerhetsbälte. Fordonen ska vara lämplighetsbesiktigade och ska vara försedda med särskild utmärkning som visar att fordonet används till skolskjuts.

Säkerhetsbälten

Alla elever ska använda säkerhetsbälte. Skolskjutslinjerna planeras så tidseffektivt som möjligt och varje elev hänvisas till en viss hållplats och busstur, detta för att alla elever ska få sittplats med säkerhetsbälte. Om elev väljer att åka med allmän kollektivtrafik kan inte kommunen garantera samma säkerhet som på skolskjutslinjerna.

På- och avstigningsplatser

Kommunen genomför årligen samråd om trafiksäkerheten med Trafikverket, KLT och Polisen.

Kommunen strävar efter så trafiksäkra på- och avstigningsplatser som möjligt med avseende på avstigning på rätt sida av vägen, hastighet, sikt, väderskydd, belysning, plattform, skyddsräcken och trafiktäthet.

Särskilda platser för på- och avstigning finns vid skolorna.

Ansvar

Vårdnadshavare

Vårdnadshavaren har ansvaret tills eleven stigit på fordonet för färd till skolan och från det att eleven stigit av fordonet vid färd från skolan. Det är vårdnads-havarens ansvar att barnet tränas och förbereds för att klara sin skolväg på ett så säkert sätt som möjligt.

Vårdnadshavaren ansvarar även för att barnet kommer till hållplatsen i god tid.

Elev

Eleven ansvarar för att använda säkerhetsbältet i bussen samt för att under resan följa de regler som gäller och följa uppmaning från fordonsförare som innehar ansvaret under färden.

Fordonsförare

Fordonsförare har ansvar för eleverna under resan och är ansvarig för ordningen under transporten. Fordonsföraren ansvarar för att rapportera incident, tekniskt fel eller olycka omedelbart till rektor vid respektive skola.

Skola

Efter att eleven stigit av bussen vid skolan har skolan ansvaret för eleven. Detta ansvar gäller fram tills att eleven stiger på bussen igen för hemfärd efter skolans slut. Eleverna ska i början på varje läsår informeras om trafiksäkerhets- och ordningsregler vid hållplats, vid på- och avstigning, under färden samt vid förflyttning till och från fordon. Eleverna ska också informeras om rutin för utrymning av fordon.

Resa till och från skolan

Skolskjutstider

Skolskjutsen lämnar eleverna innan skolan börjar och hämtar efter ordinarie sluttid för skolan. Dessa tider behöver inte sammanfalla med lektionsstart eller lektionsslut för den enskilde eleven. Skolan strävar efter så kort väntetid som möjligt.

Trafikstörningar och hantering av skolkort

Inställd skolskjuts

Det är fordonsföraren som har det yttersta ansvaret för elevernas säkerhet under resan och därmed även denne som avgör om skjutsen kan köras eller inte. Om skolskjuts måste ställas in av trafiksäkerhetsskäl, exempelvis vid svårt vinter-väglag, meddelar fordonsföraren detta till KLT:s trafikledning som i sin tur meddelar Mörbylånga kommun. Information om detta förmedlas på Mörbylånga kommuns hemsida, www.morbylanga.se samt i SchoolSoft som en Nyhet.

Återanvända skolkortet år från år

Skolkortet behålls av eleven år från år och fylls på med ny biljett om eleven är skolskjutsberättigad.

Borttappat/förlorat skolkort

Vid borttappat/förlorat skolkort anmäls detta till skolan/skolexpeditionen, som lämnar ut nytt skolkort till eleven.

Avmagnetiserat skolkort/skolkort som slutat fungera återlämnas till skolan/skol-expeditionen. Eleven får då ett nytt skolkort.

Inlämning av skolkort

Om elev flyttar och inte längre är berättigad till skolskjuts, alternativt om eleven inte går kvar i Mörbylånga kommuns skolor, ska skolkortet återlämnas till skolan.

Skolskjuts vid val av annan skola

Inom kommunen, annan kommunal eller fristående skola

Om elev väljer annan skola än den som kommunen annars skulle placerat dem i, finns ingen lagstadgad skyldighet för kommunen att svara för skolskjuts. Mörbylånga kommun har valt att bevilja skolskjuts för dessa elever under förutsättning att skolan ligger i kommunen och att de allmänna förutsättningarna för skolskjuts är uppfyllda.

Elev som väljer annan skola, och är berättigad till skolskjuts, erhåller skolkort. Skolskjuts sker i dessa fall med den allmänna kollektivtrafiken eller befintlig linjelagd skolskjutstrafik, skoltaxi beviljas endast om det finns synnerliga skäl.

Utanför kommunen

Elev som väljer skola som ligger utanför kommunen beviljas inte skolskjuts, om inte det finns synnerliga skäl.

Elev som bor i angränsande kommun men går i Mörbylånga kommuns kommunala skolor kan erhålla länskort.

Elev som flyttar till angränsande kommun kan få byta ut skolkortet mot ett länskort, om eleven väljer att gå kvar i nuvarande kommunal skola.

Kommunens skyldigheter enligt lagtexten

Rätten till skolskjuts regleras av;

Skollagen 10 kap. 32 §

"Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns grundskola med stöd av 25-27 §§. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall. Elevens hemkommun ska ombesörja att skolskjuts anordnas."

Skollagen 10 kap. 40 §

"Hemkommunen ska anordna skolskjuts för elever som går i en fristående grundskola inom kommunen under samma förutsättningar som enligt 32 § andra stycket andra meningen gäller för elever som valt en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem."
Motsvarande bestämmelser finns för grundsärskolan i Skollagen 11 kap. 31 §.

Överklagande

Kommunens beslut avseende skolskjuts kan överklagas till förvaltningsdomstolen. Detta gäller såväl vid avslag som när den sökande inte fått sin ansökan beviljad med den lösning man själv förespråkat i ansökan.

Anvisningar om hur man överklagar bifogas varje beslut enligt stycket ovan.

Sidan granskad 4 juli 2022 Kommentera sidan