Ledighet

Ledighet från skolan regleras i skollagen. Lagen säger att en elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.

Rektorn beslutar om ledighet. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar.

I Mörbylånga kommun har rektorerna delegerat uppgiften att bevilja ledighet till klassföreståndare/mentor. Ansökningar om ledighet omfattande fler än 10 dagar i sträck eller sammanlagt över läsåret behandlas av rektor.

Om ledighet beviljas förutsätter skolan att eleven på lämpligt sätt inhämtar de kunskaper som eleven skulle inhämtat under ledigheten. Det är målsmans uppgift att ordna detta.

I årskurs 3, 6 och 9 har eleverna Nationella prov. Vid datum då nationella prov är planerade ges generellt ingen ledighet. Eleverna ska genomföra proven under den period eller på det datum som är bestämt av Skolverket. Det finns ingen möjlighet för rektorn att förlägga ett prov utanför det bestämda tidsintervallet. Vilka datum som gäller för de olika årskurserna går att läsa mer om på Skolverkets sida "Provdatum i grundskolan".

Ett beslut om ledighet grundar sig på en samlad bedömning av elevens situation. Bland de omständigheter som beaktas kan särskilt nämnas frånvarons längd, elevens studiesituation, möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen samt hur angelägen ledigheten är för eleven. Situationer då bestämmelsen skulle kunna bli aktuell är till exempel vid vissa familjehögtider eller religiösa högtider.

En kontroll av måluppfyllelsen i de skriftliga omdömena i de olika ämnena, annan frånvaro och möjligheten för eleven att ta igen den missade undervisningen görs. Längden på och skälet till ledigheten beaktas. I en ansökan måste klart framgå varför ledigheten inte kan förläggas till de lov som eleven har. 

Sidan granskad 1 december 2022 Kommentera sidan