Fritidshemmets arbetsplan

Mål

Vi strävar efter att utveckla:

Leken

 • Öppenheten, respekt, solidaritet och ansvar
 • Känner trygghet
 • Skapa behov och glädje för utevistelse hos barnen

Förmågan att ta hänsyn

 • Förmåga att upptäcka sin omgivning och reflektera
 • Förståelse för alla människors lika värde, medmänsklighet
 • Respekt för allt levande

Stärka elevens egna identitet

 • Sin nyfikenhet
 • Sin förmåga att lyssna, berätta och reflektera
 • Sin skapande förmåga
 • Sin rörelseglädje
 • Sitt ord- och begreppsförråd
 • Sin glädje och sin lustfylldhet
 • Sitt inflytande i verksamheten
 • En god föräldrakontakt 


Normer och värdegrundsfrågor, temaarbeten, samverkan, lek, natur och kultur och hälsofrämjande

Normer och värdegrundsfrågor:

 • Samtal i stor och liten grupp
 • Lyssna på varandra och visa varandra respekt och hänsyn
 • Varje barn ansvarar själva för att tala om att de kommit och vart de går på gården
 • Att vi vuxna är goda förebilder för barnen
 • Ta tillvara på barnens egna tankar och idéer och bl.a. ta ansvar för planering av lek och rörelse i sporthallen

Temaarbeten, lek och rörelse:

 • Lek och rörelse inne och ute
 • Barns inflytande och ansvar för leken och ute
 • Barnens egna planering av aktiviteter i sporthallen
 • Social kompetens alt att kunna ge och ta instruktioner av varandra
 • Uppmärksamma traditioner genom bland annat gamla och nya lekar
 • Ta tillvara på barnens egna tankar och idéer

Lekens betydelse:

 • Vi ger den fria leken stort utrymme, där det ges tillfälle att bearbeta sina upplevelser och träna sin sociala kompetens
 • Inspirerande miljö och material för att främja fantasi och kreativitet
 • Möjlighet till att gruppera sig i små grupper

Styrd lek för att främja:

 • Regellekar
 • Motverka mobbning
 • Skapa en grupptillhörighet
 • Att barn kommer in i leken

Samverkan:

 • Föräldrasamverkan
 • Inskolningssamtal med föräldrar och barn
 • Daglig kontakt vid lämning och hämtning
 • Dropinfika med samtal
 • Spontana besök
 • Lyhörda för föräldrarnas åsikter

Skolsamverkan:

 • Helhetssyn på barnet  och samarbete mellan olika yrkeskompetenser

Natur och kultur:

 • Utevistelse skapar upptäckarglädje och nyfikenhet som ger barnen kunskap, respekt och en förståelse för vårt kretslopp
 • Använda naturens material för skapande
 • Praktisk matematik och svenska
 • Frisk luft rörelse
 • Fira traditioner

Hälsofrämjande:

 • Utevistelse minst en timme per dag
 • Samtal om vikten av att äta rätt
 • Vår utemiljö inspirerar till rörelse
 • Rörelselekar 
Sidan uppdaterad 10 juli 2019 Kommentera sidan