Regler

Regler och anvisningar vad som gäller för fritidshemsverksamheten

1. Definitioner

  • Fritidshem bedrivs för barn från höstterminen det år barnet fyller 6 år till och med vårterminen då barnet fyller 13 år och vars föräldrar arbetar eller studerar.
  • Barn erbjuds fritidshem före och efter skoldagen från och med höstterminen det år barnet fyller sex år och går i förskoleklass.
  • Barn till föräldralediga erbjuds inte fritidshemsplats.
  • Barn till aktivt arbetssökande förälder har rätt till fritidshemsplats.

2. E-tjänst fritidshem

E-tjänsten kommer du åt via Bank ID eller Mobilt Bank ID.

När du har fått en plats för ditt barn kan du logga in från din dator, mobiltelefon eller surfplatta. Du kan ändra dina kontaktuppgifter, fylla i schema, söka omplacering/ny placering för syskon, ändra inkomstuppgift och säga upp platsen.

3. Rätt till plats

Rätt till plats har barn som är bosatta eller stadigvarande vistas i Mörbylånga kommun vars föräldrar arbetar eller studerar. Barnets eget behov kan vara grund till en fritidshemsplats.

Vid gemensam vårdnad, där barnet är bosatt hälften av tiden hos respektive förälder och barnet är folkbokfört i annan kommun och den ene föräldern är bosatt i Mörbylånga kommun, kan barnet erbjudas plats om denna förälder har behov av plats.

4. Platsgaranti

Platsgarantin innebär rätt till plats i kommunens fritidshem från tidigast sex års ålder och senast fyra månader från det att ansökan inlämnats eller när plats önskas om det är senare.

Garantin gäller där barnet går i skola. Om föräldrar tackar nej till erbjuden plats upphör platsgarantin.

Enligt 8 kap 9§ skollagen har barn i behov av särskilt stöd för sin utveckling en högre grad av rätt till plats än den platsgarantin ger.

Omsorg på obekväm arbetstid omfattas inte av platsgarantin.

5. Regler för fördelning av platser

En förutsättning för att erhålla erbjudande om plats är att familjen inte har skulder på avgifter för förskola/fritidshem i kommunen. Undantag skall dock göras för placeringar av barn som är i behov av särskilt stöd för sin utveckling enligt 8 kap 9§ skollagen.

6. Besked om plats

Plats erbjuds skriftligt eller via E-tjänsten. Besked om huruvida erbjuden plats accepteras eller inte ska lämnas senast det datum som står på erbjudandet. Om svar inte inkommer inom angiven tid stryks plats och köplats.

7. Inskolning

När barn börjar i fritidshem skolas de normalt över av sin förskolepersonal. Om barnet flyttar in utan att ha gått i förskola på orten tidigare så kan föräldrarna/ vårdnadshavarna medverka under en lokalt utformad inskolningsperiod.

8. Nyttjande av plats

Fritidshem ska erbjudas i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller barnets eget behov.

Fritidsverksamheten är öppen året runt med undantag för fyra dagar per år då det är stängt för verksamhetsutveckling. Stängningsdagar för aktuellt läsår finns på kommunens hemsida och meddelas på varje fritidshem i god tid.

För de som behöver fritidshem dessa dagar erbjuds fritidshemsverksamhet på fritidshem i Färjestaden eller Mörbylånga.

Fritidshemmen i kommunen har semesterstängt vecka 28-31 och då är verksamheten koncentrerad till ett par fritidshem i kommunen. Vid föräldrars semester är barnet ledigt från fritidshemmet.

Verksamheterna bedrivs normalt mellan kl. 06.00 och 18.00. Gullvivans förskola har kväll- natt- och helgomsorg även för fritidshemsbarn.

9. Arbetssökande

Barn till arbetssökande föräldrar har rätt till fritidshemsplats. 

10. Sjukdom

Förälders sjukdom jämställs med arbete. Vid speciella behov så kontaktas rektor.

11. Omsorg på obekväm arbetstid

Omsorg på obekväm arbetstid är avsedd för barn vars föräldrar/vårdnadshavare har sitt ordinarie arbete förlagt till kvällar, nätter och helger. Det kan antingen vara en ensamstående förälder med sådana arbetstider eller sammanboende föräldrar där båda arbetar på sådana tider.

Med sammanboende föräldrar jämställs förälder/vårdnadshavare som sammanbor i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållande med någon som inte är förälder till barnet.

För att erhålla omsorg på obekväm arbetstid krävs att det rör sig om ett regelbundet och kontinuerligt omsorgsbehov. Dessutom krävs att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. En noggrann prövning av behovet görs i varje enskilt fall.

Arbetstidens förläggning ska styrkas med intyg/schema från arbetsgivaren. Möjligheten att förändra arbetstiderna ska också prövas. Kommunen har rätt att vid behov kontrollera förhållandena hos arbetsgivaren.

Föräldrar ansvarar själva för transport till och från kväll- natt- och helgomsorgen vid Gullvivans förskola.

Vid ansökan om kväll-natt- och helgomsorg hänvisas till skolexpeditionen i Färjestaden telefon 0485-472 32. 

12. Lovplats

Vid tillfälligt behov av fritidshemsplats endast under lov har förälder möjlighet att ha en lovplats och då köpa plats enstaka dagar. Vilka dagar barnet har behov av lovplats skall vara anmält på särskild blankett i god tid innan lovet.

13. Avgift

För fritidshemsbarn betalas avgift enligt tabellen för fritidshem. För mer information, vänligen besök vår webbsidan för Avgifter.

Plats inom fritidshem är ett abonnemang som löper hela året, även under lov, semester och annan ledighet. Detta innebär att avgift tas ut 12 månader per år även när barnet är ledigt. Vid övergång från förskola/familjedaghem till fritidshem sägs platsen inte upp.

14. Uppsägning

Uppsägning av fritidshemsplats sker via e-tjänst eller skriftligt. Uppsägningstiden är två månader och räknas från den dag uppsägningen kommit in till kommunen.

Uppsägning behövs inte vid överflyttning mellan två kommunala placeringar.

Återtar man en uppsagd fritidshemsplats inom tre månader räknas det som om platsen aldrig sagts upp, vilket innebär att avgift debiteras i efterskott för den tid som gått.

Sidan uppdaterad 22 september 2021 Kommentera sidan