Du är här: Start/Barn & Utbildning/Grundskola

Grundskola

Alla barn mellan sex och sexton år som bor i Sverige är skolpliktiga.

Du har rätt att välja skola, men ditt barn är bara berättigad till skolskjuts inom det egna upptagningsområdet.

Förskoleklass

Förskoleklassen är obligatorisk för sexåringar. Alla barn börjar i förskoleklass från och med höstterminen det år de fyller 6 år. Barnet har även rätt till plats på fritidshem om föräldrarna arbetar eller studerar.

Fritidshem

Fritidshem vänder sig till barn till och med tolv års ålder och som går i förskoleklass eller skola. Fritidshemmet finns i regel på respektive skola.

Kommunerna är skyldiga att tillhandahålla fritidshem till barn vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar eller då barnet har ett eget behov av verksamheten.

När det är dags att sluta på fritidshemmet så gäller två månaders uppsägningstid.

Specialskola

Det kan finnas elever som på grund av sin funktionsnedsättning eller andra skäl inte kan gå i grundskolan enligt kap 7, 6 § i skollagen. Dessa elever har möjlighet att gå i specialskolan. Specialskolan är en egen skolform som drivs i statlig regi av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Specialskolan består av förskoleklass till årskurs 10 och är till för elever:

• som är döva eller har hörselnedsättning samt har kombinerad syn- och hörselnedsättning,
• med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättningar,
• med grav språkstörning,
• med medfödd dövblindhet och
• som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning

Specialskolorna finns i Umeå, Härnösand, Stockholm, Örebro, Vänersborg och Lund.
Mer information om specialskolor hittar du här. 

Sidan granskad 22 mars 2022 Kommentera sidan