Du är här: Start/Barn & Utbildning/Elevhälsan/Skolhälsovård, hälsoundersökningar

Skolhälsovård, hälsoundersökningar

Skolhälsovården arbetar som en direkt fortsättning av Barnhälsovårdens verksamhet. När barnet börjar i förskoleklass lämnas hälsojournalen över till oss. Inom skolhälsovården har vi tystnadsplikt.

Förebyggande hälsovård

Det är vår uppgift att medverka till att eleverna får en god fysik, psykisk och social arbetsmiljö i skolan. Vi deltar i det systematiska arbetsmiljöarbetet, samarbetar med lärare och skolmåltidspersonal i närings- och hygienfrågor. Vi talar också med eleverna om kost, motion, sömn och samlevnadsfrågor. Vi kämpar för en rök- och snusfri skola och deltar aktivt i frågor kring alkohol och narkotika. Skolhälsovården ingår i skolans elevvårdsteam.

Hälsoundersökningar

Skolsköterskan följer elevernas fysiska tillväxt och utveckling och kontrollerar vid behov deras syn och hörsel. Till första hälsosamtalet kallas elever och föräldrar under förskoleåret. I år 2 följs detta hälsosamtal upp med längd- och viktkontroll. I år 4 och år 7 genomförs ytterligare hälsosamtal.

Vår skolläkare kan hjälpa till vid skolrelaterade bekymmer. Kontakt ordnas genom skolsköterskan.

Vaccinationer

Vid det första hälsobesöket i förskoleklassen bedömer vi barnets tidigare vaccinationer och föreslår och utför kompletteringar när det är nödvändigt enligt Socialstyrelsens nationella vaccinationsprogram. Vaccinationen är frivillig och kostnadsfri. Före varje vaccination sänds ett meddelande till hemmet med förfrågan om aktuell vaccination önskas och i så fall när det ska ske.

Skolsköterskan

Skolsköterskan har regelbundna mottagningar för eleverna på respektive skola. Eleverna kan söka för både stora och små bekymmer. Om ditt barn råkar ut för en akut sjukdom eller olycksfall i skolan när skolsköterskan är på plats, så tar skolsköterskan hand om ditt barn och kontaktar dig som förälder. Ring gärna om ditt barn har varit frånvarande mer än fem dagar samt vid smittsamma sjukdomar. Du är alltid välkommen att ta kontakt om du undrar över något.

Sidan granskad 1 september 2021 Kommentera sidan